Regulamin gry miejskiej Południowopraski Cicerone

Warszawa, 28.05.2018 r.

1. Organizatorem gry miejskiej Południowopraski Cicerone (dalej: gra) są: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Praga Południe.

2. Gra zorganizowana została w ramach dzielnicowych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

3. Czas gry: od 01.07.2018r. do 31.08.2018r.

4. Gra przeznaczona jest dla wszystkich osób (niepełnoletni biorą w niej udział wyłącznie pod opieką osób dorosłych) posiadających dostęp do aparatu rejestrującego obraz (zdjęcia) oraz do mikrokomputera z podłączeniem do Internetu. Na urządzeniu podłączonym do sieci Internet należy zarejestrować się w grze oraz (udzielając odpowiedzi i przesyłając zrobione przez siebie zdjęcia) uzyskując kolejne zagadki, pokonywać kolejne etapy (zagadki) gry.

5. Rejestracja w grze polega na wejściu na stronę www.cicerone.waw.pl, na klikenięciu w link kierujący do gry (www.mindtripper.eu/gra) oraz na wpisaniu swojego adresu e-mail. Na podany adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji użytkownika wraz z linkiem, pod który należy wejść aby wziąć udział w grze.

6. Po otwarciu linku na ekranie urządzenia gracza wyświetlona zostanie treść zagadki- opis osoby lub wydarzenia lub miejsca które w jakiś sposób (np. pomnik, tablica, monument) upamiętnione jest na terenie dzielnicy Praga Południe. Zadaniem gracza jest odgadnąć co jest przedmiotem zagadki a następnie udać się do miejsca bezpośrednio z odgadniętym tematem związanego i wykonać zdjęcie tego obiektu. Zdjęcie (o maksymalnej wielkości 5 Mb) należy wysłać na serwer organizatora za pośrednictwem formularza dostępnego bezpośrednio pod treścią zagadki, w formularzu poniżej zagadki należy również wpisać słownie jakie jest rozwiązanie danej zagadki. Do końcowej klasyfikacji (przy obliczaniu punktów) pod uwagę brane będą wyłącznie odpowiedzi zawierające zdjęcie oraz informację słowną.

7. Punktacja:
prawidłowe zdjęcie a nieprawidłowy opis – 1 pkt.
prawidłowy opis a nieprawidłowe zdjęcie – 1 pkt.
prawidłowy opis oraz prawidłowe zdjęcie – 2 pkt.
nieprawidłowy opis oraz nieprawidłowe zdjęcie – 0 pkt.

8. Po wysłaniu odpowiedzi (zdjęcie oraz rozwiązanie zagadki) oraz po kliknięciu w słowa "KLIKNIJ TUTAJ" wyświetlone bezpośrednio po udzieleniu odpowiedzi na pytanie (lub po ponownym otwarniu wysłanego na adres e-mail linku- patrz pkt. 5 Regulaminu) gracz otrzyma informację o następnym punkcie gry- kolejną zagadkę (aż do informacji mówiącej o wyczerpaniu limitu zagadek).

9. Gracze którzy uzyskają największą ilość punktów (poprawnie odpowiedzą na największą ilość zagadek), zaproszeni zostaną za pośrednictwem poczty e-mail na uroczystość wręczenia nagród ufundowanych przez organizatorów.

10. Punkty naliczane będą za udzielenie poprawnych odpowiedzi, przy obliczaniu wyników gry organizatorzy nie będą brać pod uwagę czasu w jakim gracze odpowiedzą na wszystkie zagadki. Warunkiem zakwalifikowania się do etapu obliczania punktów jest ukończenie gry w terminie jej obowiązywania.

11. Prawidłowe odpowiedzi na wszystkie zagadki podane zostaną do publicznej wiadomości za pomocą kanałów elektronicznych wykorzystywanych przez organizatorów, po zakończeniu gry, tj. po 31.08.2018r.

12. Oprócz graczy nagrodzonych za największą ilość poprawnych odpowiedzi, nagrodzeni będą gracze którzy na przesłanych zdjęciach pokażą że w grze uczestniczyli w grupach: osoby które prześlą odpowiedzi a wraz z nimi zdjęcia obrazujące największą ilość uczestników grupy na tle obiektów związanych z przedmiotami zagadek, zostaną nagrodzone przez organizatorów. Do nagrodzenia wytypowani zostaną gracze którzy na zdjęciach wykażą się największą liczebnością grup.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zorganizowania ogólnodostępnej wystawy przesłanych przez graczy zdjęć, równocześnie zastrzegają sobie prawo do dowolnej innej formy publikacji zdjęć.

14. Gracze, wysyłając na serwer wykonane przez siebie zdjęcia, oświadczają że są ich autorami oraz wyłącznimi posiadaczami praw autorskich i majątkowych do tych zdjęć, i jednocześnie udzielają organizatorom wszelkich praw do zdjęć (do ich przetwarzania, powielania, wykorzystywania w celach związanych z tematem gry oraz z samą grą i jej promocją). Zdjęcia w przyszłości podpisywane będą "Z archiwum Urzędu Dzielnicy Praga Południe" lub podobnie.

15. Wszelkie zapytania w temacie gry należy kierować na adres e-mail: kontakt@cicerone.waw.pl

16. W każdym momencie trwania gry, gracz może zażądać od organizatorów usunięcia wszelkich informacji jakie zostały wysłane na serwer. O usunięciu materiałów gracz zostanie poinformowany w zwrotnej wiadomości e-mail. Żądanie usunięcia przesłanych materiałów jest jednoznaczne z bezwzględną rezygnacją gracza z uczestnictwa w grze i spełnione zostanie wyłącznie w przypadku wysłania go z adresu identycznego z tym który ma zostać usunięty.

17. Organizatorzy oświadczają że nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody które wynikły w trakcie uczestnictwa gracza w grze miejskiej, uczestnik gry zrzeka się w stosunku do organizatorów wszelkich roszczeń związanych z jakimikolwiek szkodami i innymi działaniami zaistniałymi w związku z jego uczestnictwem w grze miejskiej.

18. Adres e-mail gracza wykorzystany zostanie do zarejestrowania gracza w bazie danych; gracz w trakcie gry identyfikowany będzie na podstawie podanego przez siebie i aktywowanego adresu e-mail; w przypadku wygranej na podany adres e-mail wysłana zostania do gracza wiadomość z prośbą o skontaktowanie się ze wskazaną osobą; po wręczeniu nagród adres e-mail gracza zostanie usunięty z bazy danych uczestników gry.

19. Uczestnik gry, akceptując niniejszy regulamin, oświadcza iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w pełni świadomie.